Search

English

مقدمه‌ای بر امنیت دیجیتال

هدف اصلی این جزوه بارور کردن توان دانشجویان با میزان آگاهی دیجیتال ابتدایی و متوسط برای کمک کردن به کاربران معمولی است. با ذکر مثال‌ها و آمار متعددی تلاش شده است تا روش‌های آموزشی مؤثر و کارآمدی به خوانندگان منتقل شود.

انتشارات بیشتر ...